Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Nowe Stawki

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Nowe Stawki

INFORMACJA

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Pyrzyc informuje, że Uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XIX/140/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. uległa zmianie stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym od dnia 1 maja 2020 roku będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:

•22,60 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

•45,20 zł miesięcznie jako opłata podwyższona od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę zagospodarowanie odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu na podstawie art. 6m ust. 2austawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). Jednocześnie informuję, że wraz z nowymi stawkami od 1 maja 2020 roku na terenie gminy Pyrzyce powstanie obowiązek tylko selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Burmistrz Pyrzyc

(-) Marzena Podzińska