INFORMACJA BURMISTRZA PYRZYC

INFORMACJA BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 30.03.2021 R. DOT. AKTUALIZACJI GMINNEJ EWIDENCJI SZAMB
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Burmistrz Pyrzyc informuje, że na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawą z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1439 ze zm.) w terminie od 01 kwietnia do 30 września 2021 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości na terenie gminy Pyrzyce wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinni złożyć aktualne zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
Druki zgłoszenia można otrzymać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub pobrać ze strony www.pyrzyce.um.gov.pl z zakładki Gminna ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wypełnione i podpisane druki należy składać do dnia 30 września 2021 r. w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Pyrzycach,
Plac Ratuszowy 1,
74-200 Pyrzyce
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres:sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umówi dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Burmistrz Pyrzyc (-) Marzena Podzińska
druk można pobrać również tu: